+376 877 330 neida@neida.ad
cuba

Manteniment d’instal·lacions d’emmagatzematge d’hidrocarburs

NEIDA SERVEIS MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMATGE D'HIDROCARBURS

Realitzem totes les tasques necessàries per a la revisió, reparació i anul·lació de dipòsits d’emmagatzematge d’hidrocarburs. Els nostres equips per a la realització de proves d’estanquitat de dipòsits són revisats i calibrats anualment segons la UNE 53968:2005 IN. D’altra banda, destacar que acumulem més de deu anys d’experiència en la conversió de dipòsits a doble paret.

Els principals treballs que realitzem en aquest camp són els següents:

  Proves d’estanquitat de dipòsits de gasoil i gasolina amb equips certificats segons UNE 53968:2005 IN per a dipòsits plens i buits, nets i desgasificats.
  Prova de pressió i estanquitat de canonades associades als dipòsits.
  Buidat, neteja i desgasificació de dipòsits de gasoil i gasolina.
  Reparació i conversió de dipòsits a doble paret.
  Instal·lació de detectors automàtics de fuites en dipòsits i cubetes de retenció.
  Inertització de dipòsits amb espuma o formigó.
  Mesura de gruixos de les parets dels dipòsits.
  Utilització d’equips i eines amb classificació ATEX, sense gernació d’espurna per a treballs amb matèries perilloses.
  Gestió integral d’actes d’inspecció a càrrec d’empreses de control acreditades pel Govern d’Andorra.

neida icona neteges industrials

NETEGES INDUSTRIALS

NEIDA SERVEIS INSPECCIÓ I REHABILITACIÓ DE XARXES

DIAGNOSIS I REHABILITACIÓ
DE XARXES

Economia circular - Gestió de residus

GESTIÓ DE RESIDUS
ECONOMIA CIRCULAR